Koncepcja pracy przedszkola niepublicznego

1.Koncepcja Pracy Przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w ustawie o systemie oświaty oraz w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i Statucie Przedszkola. 

Atuty przedszkola

„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż” Janusz Korczak

 1. Nasza placówka jest przedszkolem nowoczesnym, kreatywnym i inspirującym, w którym dzieci mają możliwość rozwoju  w różnych płaszczyznach i obszarach zainteresowań. Umożliwia im to nasz autorski „Modułowy System Nauczania“
 2. Ideą przewodnią naszego Przedszkola jest skoncentrowanie się na indywidualnym rozwoju dziecka. Priorytetem jest odkrywanie wielorakich zdolności i zainteresowań dzieci – pobudzanie ich, wzmacnianie, rozwijanie (ze szczególnym uwzględnieniem ich naturalnej aktywności oraz zdolności rozwiazywania problemów).
 3. Nad rozwojem naszych podopiecznych czuwa wykwalifikowana, profesjonalna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna. Zadaniem nauczycieli jest jak najlepsze zrozumienie zdolności i zainteresowań przedszkolaków, świadomy dobór programu oraz metod i środków nauczania, a także organizacja przestrzeni edukacyjnej, która najbardziej odpowiadałaby poszczególnym, odmiennym jednostkom.
 4. Wychowankowie mają ciągły dostęp do przedszkolnego placu zabaw, gdzie mogą spędzać czas na wspólnej zabawie i aktywnym wypoczynku. Dzieci mogą również korzystać z ogródka w którym odkrywają otaczające je zjawiska przyrodnicze.
 5. W naszym Przedszkolu dziecko uczy się w interakcji z otoczeniem, buduje własną wiedzę,  nie jedynie rejestrując  informacje, lecz budując struktury wiedzy z dostępnych danych w czym im nowoczesne wyposażenie Przedszkola i kąciki zainteresowań.

Misja przedszkola

„Naucz, wytłumacz, pomóż, pobłażaj…“ Janusz Korczak

 1. Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość oraz wrażliwość. Chcemy wykształcić dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych, oryginalnych rozwiązań.
 2. Dążymy do rozwoju wychowanków w oparciu o poznanie różnych dziedzin nauki: nauk humanistycznych, przyrodniczych, matematycznych. Dziecko poprzez swoją aktywność konstruuje trzy rodzaje wiedzy: fizyczną (wiedza o przedmiotach), logiczno-matematyczną (operacje umysłowe dokonywane podczas działań na przedmiotach) i społeczną (gdzie podstawą są interakcje społeczne).
 3. Ideą przewodnią Przedszkola jest dostrzegać w dziecku wszystko to, co ono już osiągnęło, szeroko, wielopłaszczyznowo patrzeć i interpretować jego rozwój, mając na uwadze jego skokowy charakter oraz poszanowanie dla indywidualności dziecka. Zależy nam, by spojrzeć na rozwój dziecka wieloaspektowo, uwzględniając jego aktywność w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej.
 4. Pragniemy stworzyć idealne warunki do nauki i rozwoju. Dziecko wchodząc w interakcje ze światem zewnętrznym, nie tylko ma odkrywać obiekty i zjawiska ale również sposób w jaki one funkcjonują. Dlatego też kluczowa jest w przedszkolu organizacja przestrzeni edukacyjnej pod postacią ośrodków zainteresowań. Dzieci wspólnie z nauczycielem budują tę przestrzeń. Dzięki temu mają poczucie, że ich zdanie, potrzeby i stworzone rzeczy są ważne.
 5. Naszych priorytety to: wykształcenie w dzieciach wiary we własne możliwości, rozwinięcie w nich optymizmu oraz poczucia własnej wartości. Dodatkowo Dziecko w naszym Przedszkolu znajdzie i rozwinie wachlarz własnych zainteresowań i zdolności.

Wizja przedszkola

„Z własnego doświadczenia wiem, o ile skuteczniejsza staje się nauka,
gdy znajdują się pod ręką odpowiednie narzędzia”.
Gate

 1. Prowadzone na wysokim poziomi zajęcia wychowawczo-dydaktyczne, dostosowane są do możliwości rozwojowych
  i poznawczych dzieci. Stwarzamy naszym podopiecznym warunki do twórczego myślenia oraz przyswajania ważnych umiejętności przydatnych w dorosłym życiu. Przedszkole zapewnia profesjonalną opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich predyspozycji. Dzięki bogatej ofercie zajęć skumulowanych w moduły, rozwijają swoje zainteresowania, wzbogacając wiedzę
  o otaczającym je świecie.
 2. Nasza placówka posiada przestronne sale i duży plac zabaw, gdzie dzieci czują się dobrze i bezpiecznie a także mogą w swobodny sposób wyrażać emocje, uczyć się zasad społecznego współżycia
  i wszechstronnie rozwijać. Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy i nauki.
 3. Nasze Przedszkole jest placówką bezpieczną i przyjazną dzieciom, rodzicom oraz pracownikom. Wychowankowie mają oparcie w nauczycielach, którzy każde dziecko traktują indywidualnie i dbają o jego wielostronny rozwój. Nauczyciele współpracują ze sobą a stosowane przez nich aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy Przedszkola.
 4. Przedszkole ściśle współpracuje z instytucjami kultury a także placówkami wychowania pozaszkolnego w naszym mieście i okolicach. Działalność ta ma na celu zapoznanie dzieci z bogatą tradycją naszego regionu oraz naukę zasad dobrego zachowania w miejscach publicznych takich jak: teatry, kina, muzea itp.
 5. Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą, tworząc przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.

Nasz absolwent

 1. Osiąga gotowość szkolną na wymaganym poziomie, rozumie obowiązki wynikające z roli ucznia, jest otwarty na nowe dziedziny nauki.
 2. Jest dzieckiem pomysłowym i kreatywnym, lubi aktywnie spędzać czas, nie boi się wyzwań i jest gotowe do działania w różnych dziedzinach życia. Posiada szeroki wachlarz zainteresowań.
 3. Potrafi cieszyć się ze swoich sukcesów oraz radzić sobie z porażkami. Zdaje sobie sprawę z własnych możliwości i zdolności.
 4. Jest przygotowany do odbioru i przeżywania sztuki oraz otaczającego go świata.
 5. Zna i kieruje się zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych, przestrzega zasad higieny oraz dba o zdrowie.
 6. Potrafi odpowiednio zachować się w grupie, respektuje prawa innych osób a także zna swoje obowiązki i przywileje. Posiada zdolność do obdarzania uwagą innych osób jak również komunikatywnego porozumiewania się oraz aktywnego słuchania.
 7. Jest świadomy swojej tożsamości regionalnej i narodowej oraz jest otwarty na kulturę i tradycje innych krajów.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close